برای خرید اینترنتی می‌بایست از رمز پویا به جای رمز خرید اینترنتی استفاده کنید.

جریمه کنسلی بلیت های چارتری
پس از ثبت درخواست کنسلی توسط کاربر؛ جریمه در ساعات اداری توسط چارترکننده تعیین گردیده و از طریق پیامک به کاربر اطلاع داده خواهد شد.

* چارتری هواپیمایی ایران ایرتور
- نرخ بالای 405 هزار تومان تا قبل از ساعت 12 سه روز قبل از پرواز 30% - تا قبل از ساعت 12 یک روز قبل از پرواز 40% - از ساعت 12 روز قبل از پرواز به بعد 50%
- نرخ بالای 245 تا 405 هزار تومان تا قبل از ساعت 12 سه روز قبل از پرواز 40% - تا قبل از ساعت 12 یک روز قبل از پرواز 50% - از ساعت 12 روز قبل از پرواز به بعد 60%
- نرخ بالای 155 تا 245 هزار تومان تا قبل از ساعت 12 سه روز قبل از پرواز 60% - تا قبل از ساعت 12 یک روز قبل از پرواز 70% - از ساعت 12 روز قبل از پرواز به بعد 80%
نرخ 155 هزار تومان و زیر آن 95%

جریمه کنسلی بلیت های سیستمی مسیرهای داخلی
 • هواپیمایی ایران ایرتور
  کلاس پروازینوعتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 4 ساعت قبل از پروازاز زمان پرواز به بعد
  Hداخلی30%40%50%60%
  Mداخلی30%40%60%70%
  Vداخلی30%40%70%80%
  Y Cداخلی20%30%40%50%
  H Cخارجی40%50%60%70%
  Mخارجی40%60%70%80%
  Vخارجی40%70%80%90%
  Y Jخارجی30%40%50%60%

 • هواپیمایی آسمان
  کلاس پروازینوعتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعدتا 3 ساعت قبل از پرواز
  D I Z Aهمه30%50%50%
  Eهمه100%100%100%
  L H K Bهمه50%70%70%
  Y V S U R X Q N T M Oهمه40%60%60%

 • هواپیمایی تابان
  کلاس پروازینوعتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
  U H B E W J S O Q Xهمه100%100%100%100%100%
  V Z L Y K Nهمه20%30%40%50%50%

 • هواپیمایی آتا
  کلاس پروازینوعتا 24 ساعت قبل از پروازاز 24 ساعت قبل از پرواز به بعدتا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
  allهمه30%50%60%60%

 • هواپیمایی ایران ایر
  کلاس پروازینوعتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
  allهمه30%30%60%60%60%

 • هواپیمایی سپهران
  کلاس پروازینوعتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 2 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 24 ساعت تا 12 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
  allهمه30%50%70%85%85%85%
  GB NB XB FB UB WB G N X F U Wهمه95%95%95%95%95%95%

 • هواپیمایی کاسپین
  کلاس پروازینوعتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
  K KF L LF LB LHهمه50%50%80%80%80%
  Mهمه40%40%70%70%70%
  V A F U D IF IB IH IE Iهمه100%100%100%100%100%
  W WF WB N NF NB X S SF H HF P PH PB R RF RB RH RD RE JD JH JB JF J Z ZF ZB ZH ZD Q QF QB QH QDهمه30%30%50%50%50%

 • هواپیمایی معراج
  کلاس پروازینوعتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 4 ساعت قبل از پروازاز 4 ساعت بعد از پرواز به بعد
  B Y S E W O R Aهمه20%30%50%
  M L K Hهمه30%40%60%
  U UB UD UEهمه80%80%90%
  X V Q Nهمه40%50%70%

 • هواپیمایی کارون
  کلاس پروازینوعتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعدتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعدتا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز
  allهمه65%65%
  F E X Z Hهمه50%50%70%
  L LP P B S Y Nهمه50%50%70%
  U D O R Mهمه30%30%50%65%

 • هواپیمایی قشم ایر
  کلاس پروازینوعتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
  A R Y همه30%40%60%60%70%
  L D Uهمه100%100%100%100%100%
  V M Qهمه40%50%60%60%70%

 • هواپیمایی وارش
  کلاس پروازینوعتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 2 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12 ظهر یک روز قبل از پرواز تا 2 ساعت مانده به پرواز
  M V U P S R VI UI PI SI RI WI LI KI QI YI NI HIهمه40%50%60%80%
  NN HHهمه100%100%100%100%
  UU VV MM LL KK QQ PP SS RR WWهمه10%30%50%50%
  W L K Q Y N H I J MN VN PN RN LN KN QN YN HN INهمه60%70%80%95%

 • هواپیمایی ماهان
  کلاس پروازینوعتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازاز زمان پرواز به بعد
  Cهمه30%40%70%
  Iهمه20%40%50%
  Lهمه15%40%50%
  Nهمه20%50%70%
  S X T V Q P R Y B BHهمه10%30%50%
  Uهمه90%90%95%
  W WW WA WS CC WQهمه20%50%70%

 • هواپیمایی کیش ایر
  کلاس پروازینوعتا 24 ساعت قبل از پروازاز 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
  K L N Q M Xهمه25%50%
  RQ RX R P F S Y B H V همه20%40%

 • هواپیمایی زاگرس
  کلاس پروازینوعتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعدتا 30 دقیقه قبل از پرواز
  B DD E Sهمه25%30%40%50%50%
  H Q Lهمه45%50%60%80%80%
  I T U Aهمه15%20%30%40%40%
  M N ND Rهمه35%40%50%70%70%
  P V Y Kهمه50%100%100%100%100%
  Wهمه100%100%100%100%100%
  Z X Fهمه10%15%20%30%30%

پشتیبانی پیامکی 30001825000267
فارسی